O firmie

l">Firma nasza istnieje od 2003 roku na rynku słupskim w branży szklarskiej. Wyposażamy biura, sklepy, ośrodki wczasowe oraz domy prywatne. W naszej ofercie posiadamy wyroby i usługi standardowe jak i nietypowe. Wśród szerokiej gamy wyrobów oferowanych naszym klientom głównym wyrobem naszej firmy jest produkcja szyb zespolenych , witraży , luster oraz zabudowy szklane w skład których wchodzą kabiny prysznicowe, balustrady i daszki szklane.

Wykonujemy zlecenia dla klientów z terenu całej Polski w zakresie:
- pomiarów
- projektów technicznych
- transportu
- montażu
Wykorzystując wszelkie dostępne na rynku materiały staramy się proponować optymalne rozwiązania przy realizacji projektów, zarówno pod względem estetycznym, jakościowym jak i cenowym.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i USŁUG w Zakładzie Szklarskim SZKŁOPOL

I. DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE


-1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
-a) OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży
-b) Sprzedawca – Zakład Szklarski SZKŁOPOL Andrzej Michałkiewicz 76-200 Słupsk ul Rzemieślnicza nr 8 ( NIP:839-121-02-59 Regon:770705543 )
-c) Kupujący – podmiot nabywający lub ubiegający się o nabycie Towarów lub Usług ma mocy Umowy;
-d) Strony/Strona – łącznie Sprzedawca i Kupujący, odpowiednio Sprzedawca lub Kupujący;
-e) Towary – produkty wytworzone przez Sprzedawcę lub inne gotowe produkty handlowe dostępne w ofercie Sprzedawcy;
-f) Usługi – wszelkie odpłatne czynności materialne podejmowane przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie lub dostępne w ofercie Sprzedawcy;
-g) Cennik – dokument Sprzedawcy zawierający zestawienie cen za poszczególne Towary lub Usługi;
-h) Zamówienie – oświadczenie Kupującego lub innej osoby, podmiotu prawidłowo umocowanych w imieniu Kupującego, skierowane do Sprzedawcy, zawierające wolę zawarcia Umowy, o treści i formie wskazanej w OWS;
-i) Umowa – umowa sprzedaży, dostawy, o dzieło lub inna umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego czy innych obowiązujących przepisów prawa, która została zawarta w formie przewidzianej przez prawo, w tym na skutek Zamówienia, na mocy której Sprzedawca odpłatnie lub nieodpłatnie świadczy Usługi lub przenosi własność Towarów na Kupującego, niezależnie od przyjętej przez Strony nomenklatury;
-j) Siła Wyższa – wszelkie nieprzewidziane okoliczności, zaistniałe w związku z wykonaniem Umowy, potwierdzenia Zamówienia, niezależne od Stron takich jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, działania wojenne, ogólny brak surowców, energii, poważne awarie w zakładzie Sprzedawcy etc.
2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, postanowienia OWS mają zastosowanie do wszelkich Umów i zastępują wszystkie dotychczasowe ustalenia lub oświadczenia dokonane pomiędzy Stronami.
3. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, postanowienia OWS stanowią integralną cześć każdej Umowy i znajdują zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w Umowie. Postanowienia zawarte w OWS mogą być zmieniane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsze OWS wyłączają możliwość zastosowania wszelkich wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży lub innych podobnych dokumentów stosowanych przez Kupującego.
5. Treść OWS jest dostępna dla Kupującego przed zawarciem Umowy, na stronie internetowej Sprzedawcy oraz na każde żądanie Kupującego.
6. Akceptacja treści OWS przez Kupującego może nastąpić w każdej formie, w szczególności dorozumianej, elektronicznej lub pisemnej. Dla uniknięcia wątpliwości akceptacja treści OWS przez Kupującego ma miejsce również w przypadku kiedy miał on możliwość zapoznania się z ich treścią. Ponadto uznaje się, że Kupujący zaakceptował treść OWS nawet jeżeli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS, jeżeli Kupujący złożył Zamówienie lub odebrał Towar lub Usługi.
7. Niniejsze warunki świadczenia usług i sprzedaży ,określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw wyrobów i usług przez Dostawcę do
. Odbiorcy 8. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy wyrobów wg warunków określonych w aktualnej ofercie lub w cenniku.
9. Dostawca udostępnia niniejszy dokument na stronie internetowe pod adresem:
www.szklopol.pl

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa może zostać zawarta w dowolny sposób przewidziany prawem. Z zastrzeżeniem Umowy zawartej w formie pisemnej, Umowę traktuje się jako zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Zastrzeżenia Sprzedawcy do treści Zamówienia zgłoszone Kupującemu wiążą Kupującego, o ile nie zgłosi swoich uwag w ciągu 24 godzin. W przypadku zgłoszenia uwag przez Kupującego, Sprzedawca jest związany Zamówieniem wyłącznie w przypadku pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności nowych warunków Zamówienia.
3. Zastrzeżenia Kupującego do treści Zamówienia lub do innych informacji przekazanych przez Sprzedawcę powinny być złożone przez Kupującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wiążą one Sprzedawcę o ile zostały przez niego pisemnie potwierdzone w terminie 24 godzin od momentu ich otrzymania.
4. Wszelkie informacje, katalogi lub Cenniki Sprzedawcy kierowane do Kupującego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do negocjacji. Jakakolwiek korespondencja kierowana do Kupującego o nazwie „oferta”, w tym OWS, stanowi jedynie odpowiedź na zapytanie ofertowe i przedstawia asortyment towarów będący przedmiotem zapytania oraz OWS.
5. Kupujący sam ocenia przydatność Towarów i Usług do zamierzonego przez niego celu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie Towaru lub Usługi niezgodnie ze wskazaniami Sprzedawcy lub producenta jak i za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji
oraz danych technicznych zawartych w katalogach, i innych materiałach przekazanych lub udostępnionych Kupującemu.
6. Zamówienia mogą być składne do Sprzedawcy w następujący sposób:
a) na piśmie,
b) za pomocą faksu,
c) za pomocą poczty elektronicznej,
d) w inny sposób, uzgodniony pomiędzy Stronami.
7. Każde Zamówienia dla swojej skuteczności powinno zawierać:
a) oznaczenie rodzaju oraz ilości Towaru lub Usługi,
b) jednostkową cenę netto Towaru lub Usługi zgodną z Cennikiem lub ustaloną w inny sposób pomiędzy Stronami,
c) miejsce dostawy,
d) termin (opcjonalnie).
8. Wszelkie niezgodności lub braki w treści Zamówienia obciążają Kupującego.
9. Zamówienia nie spełniające wymogów określonych w pkt. 5 lub 6 OWS mogą zostać uznane przez Sprzedawcę jako nie złożone.
10. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może być dokonane przez Sprzedawcę wg jego uznania, na piśmie, drogą faksową, drogą e-mail lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Stronami.
11. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może być generowane automatycznie oraz wysłane do Kupującego w formie elektronicznej.
12. Realizacja Zamówienia nastąpi w standardowych terminach przyjętych u Sprzedawcy oraz przy uwzględnieniu dostępności Towarów lub Usług.
13. W przypadku jeżeli Kupujący wymaga przyspieszonego terminu realizacji Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o takiej możliwości oraz potwierdzi koszty związane z ww. usługą dodatkową. Standardowy koszt realizacji Zamówienia w trybie przyspieszonym wynosi 50% jego wartości.
14. Jeżeli po zawarciu Umowy, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy wykonanie Umowy w ustalonym terminie nie będzie możliwe, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku Kupującemu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmiany terminu realizacji Zamówienia.
15. Sprzedawca nie pozostaje zobowiązany do realizacji Zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności na skutek działań Kupującego, osób trzecich lub Siły Wyższej, wykonanie Umowy będzie niemożliwe, znacznie utrudnione lub prowadzić będzie do straty Sprzedawcy w wysokości wyżej niż 50 % wartości danego Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Kupującego o tym fakcie i w przypadku braku innych uzgodnień pomiędzy Stronami Umowa ulegnie rozwiązaniu. W takim przypadku Stronom nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze lub inne o podobnym charakterze związane z rozwiązaniem Umowy.
16. Kupujący nie może odstąpić od Zamówienia lub Umowy jeżeli Zamówienie zostało już w części wykonane lub zlecone do wykonania.

III. DOSTAWY


1. W przypadku Zamówienia o wartości przekraczającej minimum logistyczne uzgodnione pomiędzy Stronami koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
2. Jeżeli Umowa, potwierdzenie Zamówienia lub inne uzgodnienia pomiędzy Stronami nie stanowią inaczej Sprzedawca dokonuje wyboru przewoźnika lub spedytora.
3. Jeżeli Umowa, potwierdzenie Zamówienia lub inne uzgodnienia pomiędzy Stronami nie stanowią inaczej, Sprzedawca zobowiązuje się do przygotowania Towaru do wysyłki, zgodnie z standardem pakowania przyjętym u Sprzedawcy i akceptowanym przez przewoźników lub spedytorów chyba, że Kupujący określi sposób lub rodzaj opakowania w treści Zamówienia a sposób ten zostanie zaakceptowany przez Sprzedawcę.
4. Jeżeli Umowa, potwierdzenie Zamówienia lub inne uzgodnienia Stron nie stanowią inaczej, materiały użyte do pakowania Towarów stanowią koszty Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem opakowań zwrotnych (stojaki skrzynie ...). Termin zwrotu wynosi 14 dni od daty dostawy. W przypadku braku zwrotu palet przez Kupującego, Sprzedawca może wystawić stosowną fakturę VAT z natychmiastowym terminem płatności, wg aktualnego wyceny Sprzedawcy lub rozliczyć dokonane przez Kupującego wpłaty z tytułu innych należności w pierwszej kolejności na poczet niezapłaconych faktur VAT opakowania. Koszt transportu zwracanych opakowań obciąża Kupującego.
5. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem wydania Towaru przewoźnikowi, spedytorowi lub innej upoważnionej osobie .
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, opóźnienia oraz utratę dostaw wynikające z winy przewoźnika, spedytora, działania siły wyższej lub niedostarczenia przez Kupującego prawidłowych instrukcji dot. m.in. sposobu i adresu dostawy.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego o terminie i miejscu, w którym Towary będą gotowe do odbioru, a Kupujący zobowiązany będzie do odbioru Towaru. W przypadku naruszenia terminu odbioru Towaru przez Kupującego, może on zostać obciążony karą umowną z tego tytułu, w wys. 0,5 % łącznej wartości Zamówienia, za każdy kolejny rozpoczęty dzień magazynowania, z zastrzeżeniem innych uprawnień przysługujących Sprzedawcy, w tym dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
8. Sprzedawca nie gwarantuje terminu dostawy Towaru i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich. Potwierdzenie przez Sprzedawcę terminu wysyłki ma charakter jedynie informacyjny i jego niedotrzymanie nie może stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Sprzedawcy.(wyjątkiem jest osobne obwarowanie zamówienia terminowością dostawy niezależną umową stron, związane np. z wydzieleniem pasa drogowego,wyłączenia z użytkowania pomieszczeń etc.)
9. Dostawy mogą być realizowane przez Sprzedawcę częściami oraz z różnych lokalizacji. Ostateczne określenie ilości, rodzaju i terminu dostawy należy do Sprzedawcy.
10. W każdym przypadku Sprzedawca ma prawo do realizacji dostawy w terminie wcześniejszym niż wynika to z Umowy, potwierdzenia Zamówienia lub innych uzgodnień pomiędzy Stronami.
11. W przypadku odbiorów własnych, gdzie docelowym miejscem przeznaczenia są inne państwa konieczne jest dostarczenie przez Kupującego potwierdzenia wywozu towaru, nie dostarczenie takiego potwierdzenia może skutkować naliczeniem podatku VAT w obowiązującej wysokości lub obciążenie Kupującego innymi kosztami wynikającymi z przepisów prawa lub z ewentualnych decyzji administracyjnych odpowiednich organów państwowych (w tym celnych) nałożonych z tego tytułu na Sprzedawcę.
12. Wszelkie roszczenia Kupującego wobec Sprzedawcy dotyczące Sprzedawcy nie zwalniają Kupującego z obowiązku przyjęcia kolejnych dostaw.
13. Wszelkie ryzyka związane z Towarami lub Usługami (w tym ryzyko utraty, uszkodzenia lub ubytku) przechodzą na Kupującego z chwilą ich odebrania od Sprzedawcy lub wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi.

IV.STANDARDY JAKOŚCI, INSPEKCJE I REKLAMACJE


1. W odniesieniu do Towarów lub Usług przyjmuje się tolerancje wymiarów zgodną z związanymi z towarami lub usługami Normami .
2. Wszelkie parametry techniczne Towarów w zakresie ich wymiarów, tolerancji lub innych parametrów fizyko-technicznych mogą zostać doprecyzowane, na życzenie Kupującego.
3. Jeżeli Umowa, potwierdzenie Zamówienia, lub inne uzgodnienia pomiędzy Stronami nie stanowią inaczej, estetyka opakowania Towarów nie stanowi wady Towaru i nie podlega reklamacji.
4. Kupujący ma obowiązek dokładnego zbadania Towaru, niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek ubytków lub uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika lub spedytora obejmujących:
a) odnotowanie faktu niezgodności na liście przewozowym
b) sporządzenie protokołu uszkodzenia zawierającego datę dostawy, opis niezgodności, dane samochodu oraz kierowcy
c) sporządzenie dokumentacji fotograficznej, najlepiej przed rozładunkiem.
5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego przekazania Sprzedawcy wszelkich dokumentów i informacji związanych z reklamacją dostawy pod rygorem utraty możliwości dochodzenia rekompensaty z tego tytułu od Sprzedawcy, przewoźnika lub spedytora. O zgłoszeniu reklamacji do odpowiedniego przewoźnika lub spedytora Sprzedawca poinformuje Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą w trakcie postępowania reklamacyjnego. Odmowa współpracy może skutkować umorzeniem postępowania reklamacyjnego oraz oddaleniem roszczenia przez przewoźnika lub spedytora. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za termin rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika lub spedytora.
6. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Kupujący ma obowiązek pisemnego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia dostawy, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu (dotyczy wad jawnych). Kupujący ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia reklamowanych Towarów lub Usług.
7. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Kupujący ma obowiązek przesłania do Sprzedawcy reklamowany wyrób w celu identyfikacji przyczyny reklamacji. W przypadku braku dostarczenie wadliwego wyrobu lub innego udokumentowania jego wadliwości Sprzedawca uprawniony będzie do odrzucenia reklamacji.
8. Reklamacja jakościowa rozpatrywana będzie z uwzględnieniem obowiązujących na wyrób Norm lub kart technicznych wyrobu.
9. W przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Kupujący ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia dostawy, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
10. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni roboczych i biegnie od spełnienia przez Kupującego wszystkich wymogów formalnych w tym zakresie określonych w OWS. Przedmiotowy termin rozpatrzenia może ulec wydłużeniu na skutek okoliczności niezbędnych do prawidłowego rozwiązania reklamacji. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o fakcie przedłużenia rozpatrzenia reklamacji.
11. Wszelkie roszczenia Kupującego dotyczące reklamacji nie zwalniają go z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar lub Usługę ani przyjęcia i zapłaty za kolejną dostawę.
12. Dostarczone wyroby będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi Normami, lub w sposób uzgodniony z Odbiorcą.
13. Dostawca nie odpowiada za materiały powierzone. Odpowiedzialność za powstaną szkodę ogranicza się do rażącego niedbalstwa, które Odbiorca powinien wykazać.
14. Dostawca udziela gwarancji na warunkach określonych Normami branżowymi lub odrębnymi ustaleniami stron. Na wyroby z materiałów powierzonych Dostawca nie udziela gwarancji, chyba,że ureguluje to odrębne wyjątkowe porozumienie z Odbiorcą.
15. Dostawca nie odpowiada odpowiada za wady estetyczne wyrobów spowodowane uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i innymi czynnikami zewnętrznymi, które powstały w trakcie lub po ich zamontowaniu.
16. W przypadku wad jakościowych – według wyboru Sprzedawcy – dokona wymiany wadliwych Towarów lub Usług na wolne od wad, usunie wady, udzieli stosownego rabatu lub Strony uzgodnią inny sposób postępowania.
17. Wyłącza się obowiązywanie przepisów o rękojmi.
18. Dostawa Towarów lub Usług wolnych od wad odbywa się na zasadach przewidzianych dla pierwotnej dostawy.
19. Poza roszczeniami określonymi w niniejszym dokumencie, Odbiorcy nie przysługują od Dostawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia, lub roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności, Odbiorcy nie przysługują roszczenia z rękojmi wynikające z wad towaru lub braków towaru (inne niż określone w niniejszym dokumencie), roszczenia wynikające z nieterminowej jego dostawy, a także roszczenia dotyczące zmiany przedmiotu dostawy, roszczenia o zmniejszenie ceny towaru o odszkodowanie za szkodę, za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.
  20. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą Towarów stanowiących gotowe produkty handlowe nabywane przez Sprzedawcę od innych producentów. W przypadku reklamacji przedmiotowych Towarów, Sprzedawca stosuje zasady postępowania obowiązujące u danego producenta Towarów. W przypadkach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia określone w OWS.
21. Ponowne zgłoszenie reklamacji w zakresie wady ilościowej lub jakościowej Towaru lub Usługi w oparciu o te same zastrzeżenia uważane będzie za bezskuteczne i zostanie oddalone. Ten sam skutek nastąpi w przypadku kiedy w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Strony jednoznacznie ustaliły sposób rozwiązania reklamacji lub wysokość rekompensaty.

V. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI


1. Sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług następuje po cenach wskazanych w Cenniku. Ceny podane w Cenniku są cenami netto i podlegają podwyższeniu o podatek VAT w obowiązującej wysokości w dniu wystawienia faktury VAT.
2. Termin obowiązywania cen zawartych w Cenniku Sprzedawca określa w ofercie, przy czym nie może on przekroczyć 90 dni.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych uzgodnień, Ceny wskazane w Cenniku nie zawierają opłat związanych z transportem.
4. Cena jednostkowa Towaru uwzględnia koszt opakowania standardowego. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji Zamówienia (przepakowanie, przeładunek, opakowanie niestandardowe, inne opłaty lub podatki) obciążają Kupującego, o ile Strony nie ustaliły inaczej.
5. Zmiana ceny Towarów lub Usług przed potwierdzeniem Zamówienia przez Sprzedawcę wymaga powiadomienia Kupującego, któremu przysługuje uprawnienie do rezygnacji z Zamówienia. W przypadku akceptacji nowej oferty cenowej, Kupujący prześle Sprzedawcy pisemne potwierdzenie.
6. Wszelkie zmiany cen wymagają porozumienia Stron, dokonanego w formie pisemnej.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany cen w każdym czasie w przypadku zmiany wysokości obowiązujących podatków, należności celnych lub w razie gwałtownych wzrostów kursów walut, cen surowców, opakowań, energii, kosztów transportu. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o nowej cenie z 7 dniowym wyprzedzeniem przed jej wprowadzeniem.
8. Jeżeli nie ustalono odmiennie, płatność z tytułu faktury VAT zostanie dokonana przez Kupującego w walucie wskazanej na fakturze.
9. Faktury dostarczane będą pocztą na adres Kupującego lub łącznie z zamówionym Towarem lub Usługą. W przypadku indywidualnych uzgodnień Sprzedawca prześle fakturę VAT do Kupującego drogą elektroniczną (e-mail).
10. Standardową formą płatności za Towary lub Usługi jest przedpłata chyba, że Strony postanowią inaczej. Standardowy termin płatności za Towary lub Usługi wynosi 14 dni. Płatność może być dokonana gotówką, za pobraniem lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku przelewu, płatność uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku Sprzedawcy w pełnej wysokości określonej na fakturze VAT.
11. Brak dokonania płatności w terminie może spowodować naliczenie odsetek ustawowych, odsetek wskazanych w ustawie z dnia 8.3.2013 r. - o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2013.403)
12. W przypadku dostaw dokonanych w terminie wcześniejszym niż uzgodniono pomiędzy Stronami, Sprzedawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT zgodnie z rzeczywistym terminem gotowości towaru do wysyłki.
13. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego względem Sprzedawcy nie uprawniają Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony Towar lub Usługę.
14. Zapłata do rąk pracownika Sprzedawcy jest skuteczna o ile osoba ta posiada odpowiednie pełnomocnictwo Sprzedawcy do odbioru zapłaty.
15. Na warunkach indywidualnie określonych, Sprzedawca może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego (odroczonego terminu płatności) a także limitu kupieckiego (premii za zakupy). Udzielenie kredytu lub limitu poprzedzone będzie oceną ryzyka przez Sprzedawcę, który może zażądać od Kupującego przedstawienia referencji, danych finansowych, lub ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Brak współpracy Kupującego w tym zakresie może skutkować odmową ustalenia limitów i koniecznością rozliczania się na zasadach ogólnych. W przypadku gdy dostępne dane finansowe nie zezwalają na ustanowienie kredytu kupieckiego i limitu kupieckiego dopuszcza się procedurę oceny uproszczonej, w której pierwsze trzy transakcje realizowane będą w drodze przedpłaty. Po dokonaniu trzech przedpłat Sprzedawca dopuszcza ustalenie kredytu oraz limitu kupieckiego.
16. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, prawo do kredytu lub limitu kupieckiego wygasa z chwilą popadnięcia Kupującego w opóźnienie w płatności z jakiejkolwiek przyczyny.
17. W przypadku braku terminowej płatności Kupującego za dostarczone Towary lub Usługi, Sprzedawca uprawniony będzie wg własnego wyboru do wstrzymania realizacji dostaw Towarów lub Usług i odmowy przyjęcia nowego Zamówienia.
18. Sprzedawca ma prawo rozliczyć otrzymane od Kupującego płatności na poczet należności najwcześniej wymagalnych, bez względu na zastrzeżenia Kupującego.
19. Nabywca nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności wobec Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI


1. Wszelkie dostarczone do Kupującego Towary pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia przez Kupującego całości ceny wskazanej na fakturze VAT. Przedmiotowe zastrzeżenie nie uprawnia Kupującego do zwrotu, odmowy lub opóźnienia w płatności.
2. Sprzedawca może żądać natychmiastowego zwrotu Towarów, jeżeli Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą należności. W takim przypadku Kupujący zobowiązany będzie do udostępnienia Towarów i przygotowania go do transportu. Koszty transportu ponosi Kupujący.
3. Towar zwracany będzie po cenach obowiązujących w momencie sprzedaży.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu poniesionych szkód, w tym dochodzenia utraconych korzyści.
VII. GWARANCJA
1. Towary lub Usługi objęte gwarancją ustaloną odrębnym dokumentem, od momentu produkcji, chyba, że karta techniczna Towaru lub warunki producenta innego niż Sprzedawca stanowią inaczej (dotyczy wad ukrytych). Sposoby realizacji uprawnień wynikających z gwarancji określa pkt IV ust. 12 OWS z uwzględnieniem pkt. VIII ust. 1 OWS.
2. Warunki gwarancji Towarów określone zostały w poszczególnych kartach technicznych. Gwarancja nie obejmuje m.in. wad wynikających ze zwykłego zużycia, uszkodzenia, zniszczenia, z niewłaściwego przechowywania Towaru, wykorzystania Towaru lub Usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem lub niewłaściwym doborem Towaru czy Usługi do potrzeb Kupującego.
3. Brak pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie ukrytej Towaru lub Usługi w terminie 5 dni od dnia jej wykrycia przez Kupującego powoduje utratę praw z tytułu gwarancji.
4. Towary lub Usługi co do których Strony uzgodniły, że są niepełnowartościowe lub jeżeli Kupujący wiedział o ich wadzie w chwili zawarcia Umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia oferty lub w innych przypadkach, nie podlegają gwarancji.
5. Termin gwarancji nie podlega przedłużeniu w przypadku dostarczenia nowych Towarów lub Usług w wyniku skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania wynikająca z danej Umowy ogranicza się do kwoty ceny za Towary lub Usługi wobec których nastąpiło nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zobowiązania.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym pośrednie lub następcze oraz utracone korzyści, jeżeli szkody te odniesione zostały przez Kupującego w wyniku niewłaściwego wykonania lub niewykonania zobowiązania przez Sprzedawcę lub w związku z niewłaściwym użytkowaniem Towarów lub Usług przez Kupującego.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wyłączona jest w razie zaistnienia siły wyższej bądź innej okoliczności na powstanie lub przebieg której Sprzedawca nie ma wpływu takiej jak: strajk, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towarów, nadzwyczajne decyzja władz lub zwłoka dostawców Sprzedawcy lub przewoźników spowodowana którąkolwiek z powyższych przyczyn.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Kupujący zapewnia, że jakiekolwiek materiały (znaki graficzne, nazwy, logotypy, obrazy etc.) przekazane przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w celu realizacji Zamówienia nie naruszają praw osób trzecich z tytułu praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej oraz, że Kupujący jest uprawniony do ich wykorzystania. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Kupującego w tym zakresie.
2. W przypadku naruszenia ww. obowiązku przez Kupującego, zobowiązuje się on do naprawienia szkody Sprzedawcy w pełnej wysokości lub do wstąpienia w miejsce procesowe Sprzedawcy w przypadku roszczeń osób trzecich kierowanych do Sprzedawcy na drodze postępowania sądowego (interwencja główna lub uboczna) lub polubownego.
3. Sprzedawca nie przenosi w zakresie jakichkolwiek materiałów (znaków graficznych, nazw, logotypów, obrazów, patentów, projektów graficznych zawierających ww. elementy, formularzy, layout etc.) na Kupującego na mocy Umowy jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani też nie udziela żadnej licencji. Kupujący nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w treści ww. materiałów przygotowanych, przekazanych lub udostępnionych Kupującemu przez Sprzedawcę jak też uzyskanych w inny sposób przez Kupującego. Wszelkie prawne oraz finansowe skutki zmian dokonanych przez Kupującego w ww. materiałach bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy obciążają Kupującego.

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE


1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy Strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej a w przypadku braku porozumienia sprawa poddana zostanie pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego dla siedziby Sprzedawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W przypadku gdyby jedno lub więcej postanowień Umowy, potwierdzenia Zamówienia lub OWS okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostała część pozostaje w pełni wiążąca. Strony niezwłocznie podejmą działania aby zastąpić nieważne warunki lub postanowienia, zgodnymi z prawem lub możliwymi do wykonania.
2. Zawiadomienia dokonywane na rzecz drugiej Strony odbywać się mogą za pomocą: pisma, faksu, poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresu siedziby lub korespondencyjnego pod rygorem uznania za skuteczne doręczeń dokonanych na ostatni znany Sprzedawcy adres.
3. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji lub danych do których miał dostęp w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
4. Sprzedawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na jakikolwiek wybrany przez siebie podmiot bez zgody Kupującego. 5. Tytuły jednostek redakcyjnych Umowy lub OWS mają znaczenie jedynie pomocnicze i nie należy brać ich pod uwagę przy ich interpretacji.
6. OWS obowiązują od 1.12.2013. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS w każdym czasie.

Galeria